Lamorinda Sunrise Rotary January 21, 2011 - Chris Laszcz-Davis