Lamorinda Sunrise Rotary April 1, 2011 - Chris Laszcz-Davis