Lamorinda Sunrise Rotary November 5, 2010 - Chris Laszcz-Davis