Lamorinda Sunrise Rotary 2007-2008 - Chris Laszcz-Davis