Lamorinda Sunrise Rotary January 15, 2010 - Chris Laszcz-Davis