Lamorinda Sunrise Rotary January 22, 2010 - Chris Laszcz-Davis