Lamorinda Sunrise Rotary January 29, 2010 - Chris Laszcz-Davis