Lamorinda Sunrise Rotary November 6, 2009 - Chris Laszcz-Davis