Lamorinda Sunrise Rotary November 13, 2009 - Chris Laszcz-Davis