Lamorinda Sunrise Rotary November 20, 2009 - Chris Laszcz-Davis