Lamorinda Sunrise Rotary April 2, 2010 - Chris Laszcz-Davis