Lamorinda Sunrise Rotary April 9, 2010 - Chris Laszcz-Davis