Lamorinda Sunrise Rotary September 18, 2009 - Chris Laszcz-Davis