Lamorinda Sunrise Rotary Demotion Party June 18, 2010 - Chris Laszcz-Davis