Lamorinda Sunrise Rotary August 7, 2009 - Chris Laszcz-Davis