Lamorinda Sunrise Rotary April 23, 2010 - Chris Laszcz-Davis