Lamorinda Sunrise Rotary 2017-2018 - Chris Laszcz-Davis