Lamorinda Sunrise Rotary 2018-2019 - Chris Laszcz-Davis