Lamorinda Sunrise Rotary 2012-2013 - Chris Laszcz-Davis