Lamorinda Sunrise Rotary 2013-2014 - Chris Laszcz-Davis