Lamorinda Sunrise Rotary 2014-2015 - Chris Laszcz-Davis