Lamorinda Sunrise Rotary 2016-2017 - Chris Laszcz-Davis